മജ്‌ലിസ് കോളേജ് പി ജി അപേക്ഷ ജൂൺ 22 വരെ

മജ്‌ലിസ് കോളേജ് പി ജി അപേക്ഷ ജൂൺ 22 വരെ

വളാഞ്ചേരി: പുറമണ്ണൂർ മജ്‌ലിസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഓട്ടോണോമസ് കോളേജ് 2024-25 വർഷത്തെ വിവിധ പി ജി പ്രോഗ്രാമുകളിലെ മെറിറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തിയ്യതി ജൂൺ 22 വരെ നീട്ടി. അപേക്ഷ www.masc.edu.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9037661342, 8281899829, 9447158909 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Subscribe to Our Newsletter

Get Updates to News & Events